några sidor på nätet om släktforskning

Enges, Johan Mattson


Far : Murkais, Matts Mickelsson
f. Vörå, Mäkipää d.
Murkais (Haga), Mickel Mattsson f. d. + 36/8
Kastus, Greta Isaksdotter f. d. + 2/1
Mor : Enges, Beata Johansdotter
f. Vörå, Lålax d.
Enges, Johan Johansson* f. d. + 24/6
Antus, Beata Mårtensdotter* f. d. + 24/6

Personakt för Enges, Johan Mattson

Gardessoldat, skarpskytt

Född  Vörå, Lålax
Bosatt  1856 Lillkyro 63
Gift  Rukkinen, Anna Greta


Familj

Maka: Rukkinen, Anna Greta f. Storkyrö, Isokylä, Karhunen (Ylistaro)
  Dotter Enges, Anna Liisa Juhantytär f. Lillkyrö, Merikart
  Son Enges, J Begränsad


Noteringar

Flyttade till lillkyrö

Helsingfors Dagblad 167 22.6.1897:
[? http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversationId=3&action=entryPage&id=437971&pageFrame_currPage=3 ]

Genom utslag afsagdt vid urtima ting den 4 April innevarande år förklarade Häradsrätten i Lillkyro sockens tingslag, efter åtalan af kronolänsmannen Nils Gustaf Stolpe, det vara utredt: att inhyseskarlen Johan Mattson Enges och hans hustru Anna Greta Enges år 1878 om vintern inom nämnda socken genom deras en minderårig dotter olofligen sålt bränvin; att Anna
Grets Enges med slik handtering idkeligen fortfarit hvarje gång efter det hon derför varit lagförd vid hö stetinget den 27 September 1878,j vid urtima tinget den 14 Januari innev år och vid lagtima vintertinget den 6 nästpåföljande Mars; att Johan Enges under berörda tid varit hemma och medveten af sin bemälda hustrus förbrytelse, utom vid tiden mellan hösttinget 1878 och urtimatinget den 14 Januari, då han uppehållit sig å annan ort; samt att Anna Greta Erjges den 4 isistsagda månad med en annan person tillhörig häst och släde 2 landsvägen inom socken forslat sex och en half kannor bränvin, hvilket saknat förpassning. Ianledning deraf dömde Häradsrätten, med stöd af 70, 82, 91 och 92 §§ i K. förordningen den 9 Juni 1873, Johan och Anna Greta Enges, hvilka förut uncergåti ansvar för andra resan oloflig bränvinsförsäljning, att böta Johan Enges för tredje resan bränvinsförsäljning, tre »ånger upprepad, 360 mark och Anna Greta Enges för enahanda resa bränvinsförsäljaing, upprepad fyra gånger under samma lagföring, 480mark och för forslande af ©förpassadt bränvin till belopp utöfver två och en half kannor 50 mark eller tillsammans 530 mark, hvarutom Johan och Anna GretaEngeshvardera kulle hållas sex månader i fängelse, äfvecsom det ibeslag tagna bränvinetjförklaradee förbrutet samt uakarne Eoges ålades att utbetala särskilda ersättningar. Öfver omförmäldautslag iifördemakarne Engefe besvär iK. Wasa Hofrätt, som medelst utslag deu 14innev.Juni fann makarne Enges icke hafva anfört skäl till ändring iberörda utslag, hvilket faststäldes.


Släktskap

Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):

     Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby    
Far       Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB)    
Far        Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby    
Mor         Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby    
Mor          Antbrams, Brita Jakobsdotter f. d.    
Far           Antbrams, Jakob Jakobsson f. Vörå d. Vörå    
Gift med        + Enges, Maja Kaisa Johansdotter f. Vörå, Lålax d. Vörå, Rökiö    
Far            Enges, Johan Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Lålax    
Dotter           Enges, Beata Johansdotter f. Vörå, Lålax d.    
Son          Enges, Johan Mattson f. Vörå, Lålax    
 

Källor

63  Vasanejdens Släktforskare 1985 s.26

Senast uppdaterad: